Nieruchomości mieszkaniowe

Oferta naszej firmy zawiera pełen katalog usług niezbędny dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej. Dotyczy ona wszystkich aspektów zarządzania nieruchomością, począwszy od uwarunkowań organizacyjnych, poprzez kwestie techniczne, finansowe i prawne.

DO NASZYCH OBOWIĄZKÓW NALEŻY:

  • pomoc merytoryczna i prawna przy organizowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej
  • wybór najkorzystniejszych ofert i podpisanie z kontrahentami umów dotyczących dostawy mediów, konserwacji, wywozu odpadów komunalnych i odpadów segregowanych, ubezpieczenia nieruchomości, utrzymania czystości i porządku, zakładania i utrzymania terenów zielonych
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej
  • dokonywanie oraz prowadzenie bieżącej analizy finansowej nieruchomości oraz windykacji należności
  • przygotowywanie dokumentów oraz organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
  • dokonywanie przeglądów wymaganych przepisami prawa budowlanego i innych przeglądów, niezbędnych do egzekwowania gwarancji i rękojmi
  • zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw budynku, szybkiego usuwania awarii i ich skutków
  • doradztwo prawne i techniczne dotyczące nieruchomości