Kontakt

Altiplano Sp. z o.o.
ul. Pirenejska 2c
01-493 Warszawa
tel/fax: 22 638 83 96

Marzena Przepiórkowska

KRS 0000250657, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 50 000 PLN opłacony w całości;
NIP 5222799153; REGON 140434193;
numer konta: 83 1020 1185 0000 4902 0127 9223

Bożena Werońska-Podwysocka